VERKIEZINGSPROGRAMMA: VEEL GEDAAN, NOG MEER TE DOEN!

Hieronder kun je de kernpunten vinden van ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in Maasmechelen.

Wil je het volledige programma ontvangen? Mail gerust naar maasmechelen [at] n-va.be

1/ Maasmechelen verandert

 • De integratie van OCMW- en gemeentediensten reduceert het globale personeels- en werkingsbudget en verhoogt de efficiëntie van de dienstverlening naar de burger.
 • Er worden geen bijkomende/nieuwe belastingen ingevoerd. Alle belastingen worden onder de loep genomen en beoordeeld naar hun opbrengsten. Waar nodig zal bijgestuurd en eventueel afgeschaft worden.
 • Focus op kerntaken: geen avonturen zoals OLS, windmolens,...
 • Basisonderwijs: kosten/baten oefening, aansluiting bij een grotere inrichtende macht.
 • Kunstonderwijs: kostendekkingsgraad verhogen via grotere bijdrage van niet-Maasmechelaren.
 • Moderne biblio- en mediatheek in nauwere samenwerking met alle onderwijsinstellingen.
 • Verdere digitalisering van de dienstverlening waarbij men het menselijk contact niet uit het oog mag verliezen.
 • De openingsuren van het administratief centrum dienen herzien te worden, waardoor men door meer duidelijkheid en flexibiliteit bekomt teneinde de burger een optimale dienstverlening te garanderen.

2/ Maasmechelen investeert

 • Opwaardering openbaar domein: veilige en groenere straten en pleinen met rust- en speelplaatsen voor jong en oud. Meer voetpaden in de bebouwde kom. Een duidelijk stoepenplan dat correct gebudgetteerd en uitgevoerd wordt.
 • Veilige schoolomgevingen én lange veilige fietstrajecten.
 • Op langere termijn: geen doorgaand verkeer in de bebouwde kom, ontlasting Rijksweg, circulatieplan voor Mechelen aan de Maas.
 • Huisvesting voor verenigingen; “globaal plan Maasmechelen” met per wijk een geïntegreerde locatie voor vrije tijd, zowel sport als cultuur. Geen “individuele bouwsteun”aan verenigingen.
 • Sociale woningbouw: meer kwaliteit dan kwantiteit. Stimuleren van verkoop van bestaande sociale woningen combineren met (ver)nieuwbouw zodat het aantal sociale woongelegenheden op peil blijft. Verruimen van aanbod via Sociaal Verhuur Kantoor.

3/ Maasmechelen verenigt en verbindt

 • Gemeenschapsvorming is dé kerntaak van het bestuur. De Nederlandse taal en het gemeenschapsgevoel zijn daarbij de bindmiddelen.
 • De gemeente neemt initiatief en ondersteunt:
  • Nederlandse les voor ouders en kinderen via de scholen. 
  • het verenigingsleven en gemeenschapsvormende activiteiten; toegankelijk voor alle inwoners
  • de passende viering van de feestdagen zoals het feest van de Vlaamse Gemeenschap en een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor al de bewoners.
  • door beslissingen over een buurt te nemen zonder afbreuk te doen aan het algemeen belang, wordt met de  woon-, school- en leefomgeving overleg en participatie georganiseerd. Falen van de opgezette overlegstructuren moet proactief voorkomen worden. (i.c. problematiek hangjongeren)
  • door ondersteuning bij de oprichting van de “Maasmechelse Carnavalsraad”; expertise en ervaring dienen gedeeld zodat het voortbestaan van de stoetentraditie ,en o.a. een veilige en betaalbare stalling van carnavalswagens, mogelijk wordt.
  • door éénvoudige en transparante subsidiereglementen (geen onwettige kienavonden meer!)
  • door een toegankelijk en betaalbaar Cultuuraanbod

4/ Maasmechelen werkt

 • Door het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat worden mensen aan een job geholpen binnen of buiten Maasmechelen (o.a. Lanklaar). Hierbij aandacht voor  de sociale economie, bijkomende arbeidsplaatsen in de zorg, de talrijke KMO’s, de arbeidsmobiliteit en de samenwerking met VDAB-werkwinkel, het OCMW en het Sociaal Bedrijvencentrum.
 • Afschaffen van niet effectieve “bedrijven-pest-belastingen”.
 • De gemeente sluit samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg NV teneinde inspraak te hebben bij de toewijzing van de 10Ha braakliggende gronden op Oude Bunders  (al dan niet watergebonden activiteiten).
 • Aanleg nieuwe industrieweg tussen het einde van de Slakweidestraat  en de Breiwaterstraat, als alternatief voor de Schipperstraat, met aansluiting op de rotonde van de ontsluitingsweg, waardoor een deel ontlasting van N78 kan.(is beslist, maar nog niet uitgevoerd)
 • Nieuwe Bunders wordt niet ontwikkeld als industriegebied. Een alternatief voor de zone Breemakker zou een zonnepanelenpark in combinatie met een crematorium kunnen zijn.

5/ Maasmechelen verzorgt

 • Realisatie van kleinschalige (inbreiding) zorgprojecten wordt de zelfredzaamheid van ouderen gestimuleerd waardoor ze langer in de eigen vertrouwde omgeving (aangepaste woning) kunnen blijven wonen en veréénzaming actief vermeden wordt.
 • Aanvragen voor zorgwonen, cohousing en kangoeroewoningen dienen gestimuleerd en administratief vlot afgehandeld.
 • Actieve strijd tegen (kinder)armoede; het verwerven van Nederlandse taalkennis én het participeren aan socio-culturele- en sportactiviteiten door kinderen zowel als ouders zijn hierbij de hefbomen.
 • Alert zijn voor de diverse projectoproepen. Indien deze afloop nuttig blijken, budgetten voorzien om deze te continueren.
 • Het faciliteren van de uitbreiding van de kinderopvang met als prioriteit een opvang voor kinderen met een beperking.

6/ Maasmechelen trekt aan

 • Een actualisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met een ambitieuze visie. Geen voorkeursbehandeling noch voorkennis-dossiers meer.
 • Kritischer om te gaan met de bouwwoede en deze  durven af te zetten tegen de effectieve woningnood en  de woonoverschot van 1.200 woningen die Maasmechelen op dit moment kent. Ook de afbraak van waardevol patrimonium ten voordele van nieuwe grote projecten dient kritisch bekeken.
 • Na opmaak van een verkeersstudie de verkeersafwikkeling in o.a. Mechelen aan de Maas, het commerciële centrum Eisden en de Heirstraat te Opgrimbie te verbeteren. 
 • De herbestemming en conservering van kasteel Vilain XIII te Leut, als gemeenschapscentrum met diverse functies.
 • Actiever te overleggen met het Vlaams Gewest en de buurt om op korte termijn tot sluitende oplossingen voor de geur- ,verkeers- en geluidshinder aan de Autosnelweg/N78 en de wijk De Kommel te komen en deze uit te voeren.
 • De strijd tegen het sluikstorten niet enkel repressief maar ook curatief aan te pakken. Met een netto winst van 15.000.000 euro bij Limburg.net dient de afvalfactuur naar omlaag. Verder blijven inzetten op camera’s en boetes.
 • Het gevoel van veiligheid niet enkel te verhogen door meer blauw op straat maar vooral door een krachtdadige aanpak, zonder letterlijk de andere kant uit te kijken, en dit  zowel naar verkeersduivels, drugdealers als naar  kleine criminaliteit toe. 

7/ Maasmechelen Brusselt

 • Op tafel kloppen voor Maasmechelen zal ook de komende jaren nodig zijn!
 • Een sterke lokale N-VA met goede relaties op bovenlokaal niveau is de beste waarborg zodat ook in Brussel de Maasmechelse belangen gediend worden. Wij geloven in onze eigen bovenlokale mandatarissen waar mij mee in dialoog staan en niet in dubbelmandaten waar burgemeesters ook nog volksvertegenwoordiger zijn.
 • Een voor ons betere verdeling van de financiële middelen uit het Gemeentefonds, het voortbestaan van het rallycircuit op de Duivelsberg, het niet-regulariseren van de bouwovertredingen van het koninklijk domein in Opgrimbie, de verder uitbouw van het Nationaal Park Hoge Kempen met de erkenning van Eisden Tuinwijk als werelderfgoed en zoveel meer, … dit alles dient gerealiseerd op Vlaams niveau!
 

 

 
 

U LEEST HET...

Het ambitieniveau van de N-VA voor Maasmechelen ligt hoog.

Wij willen woord houden en vooral eerlijk zijn! Mogelijks wordt bovenstaand programma niet integraal gerealiseerd. Onze verkiezingsuitslag en de daarna volgende coalitiebesprekingen zijn hiervoor bepalend.

De afgelopen jaren leren ons dat een onderhandelingstafel mét N-VA altijd een beter resultaat oplevert dan één zonder N-VA.

Dat is voor ons:  verantwoordelijkheid nemen!

Daarom willen wij Maasmechelen verder mee besturen; zelfs een voorakkoord zal ons tijdens deze verkiezingsstrijd niet demotiveren.

Geen politieke spelletjes, wij blijven voluit gaan voor volharding, verandering en vooruitgang.    

U ook?