Lokaal werk

Terwijl velen fier zijn op Maasmechelen, zijn nog meer Maasmechelaren bewust van het feit dat er nog veel voor verbetering vatbaar is. Daar zet N-VA Maasmechelen zich voor in, dag na dag. Wij gaan resoluut voor een straffer Maasmechelen!

N-VA maakt sinds 2013 deel uit van de bestuursmeerderheid in Maasmechelen, samen met Open VLD en CD&V. Bij het aantreden werd er een bestuursakkoord onderhandeld waarvan u hieronder de krijtlijnen kunt terugvinden. Met het aantreden van deze Zweedse coalitie kwam er een einde aan 30 jaar sp.a-bestuur, een ware trendbreuk. Niettemin bleef de huidige coalitie achter met een desastreuze financiële situatie, die we keer op keer proberen te verbeteren zonder alle investeringen te schrappen. N-VA probeert zo de motor van Vooruitgang te zijn in Maasmechelen.

 

DE N-VA STEMPEL OP HET BELEIDSPLAN

 1. Gemeente doet het met minder personeelsleden in 2019

  Besparen op de uitgaven van de overheid zélf. Dat is de voornaamste manier om de Maasmechelaar niet op te zadelen met een belastingsverhoging. Onder impuls van N-VA werd dan ook in het beleidsplan opgenomen dat het gemeentebestuur, samen met het OCMW, een uiterst sober personeelsbeleid zal voeren. Daarbij zal via een kerntakendebat iedere vervanging aan de noodzakelijkheid wordt getoetst.

  Na beslissingen inzake het personeelsbestand binnen het OCMW, leidt deze beleidsvisie tot het maximaal gebruiken van de aankomende pensioneringsgolf binnen de gemeentelijke diensten:
  - 28 personeelsleden die de komende 6 jaar op pensioen gaan zullen niet vervangen worden;
  - 22 personeelsleden die de komende 6 jaar op pensioen gaan zullen via interne personeelsverschuivingen opgevangen worden;
  - De functies van 25 andere personeelsleden die de komende 6 jaar op pensioen gaan worden geëvalueerd en enkel vervangen worden indien uiterst noodzakelijk.

  Ook binnen het OCMW werd het kerntakendebat gevoerd, resulterend in een besparingsplan en een continu kerntakendebat.

  De gemeentelijke diensten zullen het tegen 2019 dus moeten doen met minstens 50 personen of 40 voltijdse equivalenten minder. Dit gemeentebestuur is ervan overtuigd dat de organisatie hiervan niet zwakker wordt, integendeel: dit geeft de kans om de organisatiestructuur aan te passen aan de financiële draagkracht zonder de toegankelijkheid, betaalbaarheid en transparantie voor de burger in het gedrang te brengen. Het gemeentebestuur heeft immers de ambitie om Maasmechelen financieel gezonder te maken op een maatschappelijk en sociaal aanvaardbare wijze.

  Het kerntakendebat wordt continu verder gevoerd waardoor voor de gemeente niet noodzakelijke of zelfs niet gewenste uitgaven verder beperkt worden. Dienstverlening kan enkel worden overgedragen aan derden indien de hoogste normen wordt voldaan inzake toegankelijkheid, betaalbaarheid en transparantie.
   

 2. Inzetten op sociale koopwoningen

  Het gemeentebestuur bouwt verder aan een betaalbaar en gedifferentieerd woonaanbod, ingebed in een kwalitatieve leefomgeving; de historisch opgebouwde voorsprong van Maasmechelen m.b.t. het sociaal woningaanbod, biedt de uitgelezen mogelijkheid om duidelijk de keuze te maken van kwaliteit boven kwantiteit bij de verdere uitbouw van de sociaal woningenbeleid. Nieuwe projecten van sociale huurwoningen worden in de eerste jaren niet meer gefaciliteerd. Samen met het Maaslands Huis willen we een beleid voeren gericht op verwerving van sociale woningen door huurders.
   

 3. Aandacht voor taal en identiteit

  Maasmechelen is meer dan een optelsom van alle Maasmechelaren. Het is een gemeenschap die bestaat uit een rijke diversiteit aan talloze culturen, levensbeschouwingen, wijken en straten, verenigingen, bedrijven, gezinnen, individuen, … Samen vormen wij Maasmechelen. Maar dat kunnen we alleen als we respect hebben voor elkaars eigenheid, dezelfde basiswaarden omarmen en uiteraard elkaar begrijpen. Het gemeentebestuur zet dan ook sterk in op taal en identiteit. Er komen daarom projecten die eenbijkomende ondersteuning van het onderwijsaanbod kunnen betekenen met het oog op terugdringend van taal- en leerachterstand bij de Maasmechelse leerlingen en hun ouders. Taal is immers de sleutel tot integratie en zich kunnen uitdrukken in het Nederlands kan heel wat leefbaarheidsproblemen voorkomen.
   

 4. Geen belastingsverhogingen voor de burger

  Het gemeentebestuur maakt de juiste keuzes, zoals eerder reeds in ons huis-aan-huisblad werd aangekondigd. Er komt geen verhoging van de belastingen voor de burger (personenbelasting, opcentiemen of dienstenbelasting), het is wel de bedoeling structurele besparingen op de uitgaven te doen. Dit alles met als doel voldoende beleidsruimte te krijgen om te investeren in onze mijngemeente. Het gemeentebestuur wil onderzoeken hoe zij door middel van verschuiving van fiscaliteit duurzame energieproductie en verbruik in bedrijven kan stimuleren, naar het voorbeeld van de K-taks in Genk.
   

 5. Voldoende (toegankelijke) infrastructuur voor verenigingen

  Maasmechelen wil het actief beleven van vrije tijd bevorderen via een voldoende (toegankelijk) aanbod van infrastructuur, noodzakelijk om het verenigingsleven toe te laten zich te ontplooien. Ze heeft daarvoor diverse investeringen gepland.
   

 6. Gelijkheidsbeginsel in het ondersteuningsbeleid

  Onze Maasmechelse gemeenschap zou niet bestaan zonder de vele verenigingen: sportclubs, jeugdbewegingen, seniorenforums,… Toch is de laatste jaren het gevoel ontstaan dat de ondersteuning van de vele verenigingen te weinig objectief gebeurd. Dit gemeentebestuur gaat verder met het ondersteuningsbeleid, maar wil komaf maken met eventuele (schijn van) partijdigheid bij de toekenning van ondersteuning. Ze hanteert het gelijkheidsbeginsel op vlak van alle financiële en materiele ondersteuning. Op die manier krijgen alle verenigingen dezelfde kansen op verdere uitbouw.
   

 7. Kritisch voor AGB, PROMM en andere agentschappen

  Het gemeentebestuur zal de mogelijke financiële risico’s die volgen uit de borgstelling voor het AGB  en PROMM nauwgezet opvolgen, evalueren en zal beslissen over het voortbestaan ervan. Het gemeentebestuur waakt over de transparantie binnen haar structuren en voorkomt een wildgroei aan agentschappen.
   

 8. Meer samenwerking met het OCMW

  Maasmechelen neemt verdere stappen in de samenwerking tussen gemeente en OCMW (ook met oog op de zeer waarschijnlijke afschaffing van het aparte OCMW-bestuur na de volgende Vlaamse verkiezingen). Het gemeentebestuur neemt samen met het OCMW de principiële beslissing om een gemeenschappelijke secretaris en een gemeenschappelijke financiële beheerder aan te stellen bij de eerstvolgende mogelijkheid. Het gemeentebestuur streeft naar een intensieve en steeds verdergaande samenwerking met het OCMW met het oog op een resultaatsgerichte en efficiënte dienstverlening, in eerste instantie te concretiseren op volgende gebieden: samenaankopen, personeelsdienst, ICT-dienst, technische dienst. Het gemeentebestuur streeft in die optiek ook tegen het einde van de legislatuur naar één BBC-meerjarenplan voor gemeente én OCMW teneinde het volledig sociaal beleid duurzaam te verankeren in één beleidsplan en –visie.
   

 9. Verder kijken dan 2019

  Het gemeentebestuur kijkt verder dan één legislatuur en zal bij iedere financiële prognose een legislatuuroverschrijdende financiële simulatie toevoegen  om het bereikte financiële evenwicht duurzaam te verankeren.